کلینیکی به نام بیماران فشار خونی
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/5/19
برق برای بیماران خاص تخفیف خورد
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/5/19
دو فوتی حاصل دو حادثه تصادف در اسفراین
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/5/15
بازدید شبانه از بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/5/15