نام و نام خانوادگی :آقای محمود مرحمتی

سمت :مدیریت بیمارستان

تحصیلات : ارشد پرستاری

تلفن محل کار :37229050