صفحه اصلی > میز خدمت 

میز خدمت بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین در طبقه همکف در ورودی اورژانس مستقر می باشد. هدف از استقرار میز خدمت ،پیروی از دستور ریاست محترم جمهوری ،مبنی بر ایجاد دولت الکترونیک  وجلوگیری از سردرگمی مراجعین به این مرکز وهمچنین تکریم ارباب رجوع می باشد .