آدرس:خراسان شمالی ,اسفراین، خیابان امام رضا(ع), مرکز آموزشی، درمانی امام خمینی (ره)، معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان، کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

شماره تماس:05837226005- داخلی 267

پست الکترونیکی:hospitallib.imamkhomeini@gmail.com