برنامه هفتگی مشاوره واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی، درمانی امام خمینی (ره)

 

ردیف

مشاور

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

روز و ساعت

1

آقای دکتر صادقی

استادیار

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شنبه ها 11 تا 13

چهارشنبه ها 8 تا 12

2

آقای حسینی

مربی

آموزش پرستاری

سه شنبه ها 11 تا 13

چهارشنبه ها 11 تا 13

3

آقای دکتر مرادی

استادیار

باکتری شناسی

چهارشنبه ها 10 تا 12

4

آقای دکتر قلیزاده

استادیار

بهداشت محیط

سه شنبه ها 14 تا 16

5

آقای فیروزیان

مربی

آموزش پرستاری

سه شنبه ها 11 تا 13

6

خانم صفری

مربی

فناوری اطلاعات سلامت

یکشنبه ها 8 تا 12

سه شنبه ها 8 تا 12

7

آقای مهندس شجاع

مربی

بهداشت حرفه ای

دوشنبه ها 8 تا 10

8

آقایدکتر کیان مهر

مربی

فیزیولوژی

دوشنبه ها 10 تا 12

9

خانم ژیانی فرد

مربی

آموزش پزشکی

سه شنبه ها 10 تا 12