صفحه اصلی > آموزش و پژوهش > واحد توسعه تحقیقات بالینی > اعضای شورای پژوهشی بیمارستان 

 

اعضای شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

 

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر صادقی

معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان

آقای فیروزیان

مدیر آموزش و تحقیقات

اقای حسینی

مسئول واحد توسعه آموزش بالینی

خانم صفری

مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی

دکتر کیان مهر

عضو هیات علمی

آقای سعادتی

سوپروایزر آموزشی

دکتر تابعی

رئیس بخش داخلی

خانم فیروز

مدیر گروه پرستاری