اولویت های پژوهشی بیمارستان در سال 96

موانع آموزش به بیمار از دیدگاه کارکنان

راهکارهای کاهش خطاهای پزشکی

راهکارهای ارتقای انگیزه کارکنان

بررسی صلاحیت بالینی کادر درمانی

هزینه اثربخشی مراقبت در منزل و مراقبت بیمارستانی

میزان و علل کسورات بیمه ای

مقایسه قبل و بعد طرح تحول سلامت (بسته های 8 گانه)

راهکارهای توانمندسازی مدیران بیمارستان

بررسی پرداخت از جیب و پرداخت های غیررسمی بیماران بستری

سنجش کیفیت خدمات ارائه شده در بخش های مختلف بیمارستان

شیوع خودکشی و اقدام به خودکشی و عوامل موثر بر آن

بررسی میزان آسیب های شغلی حین کار

اپیدمیولوژی سوانح و حوادث در سطح استان یا شهرستان

فراوانی و علل ایجاد مسمومیت در کودکان

آمادگی بیمارستان در برابر حوادث و بلایا

تاثیر علل انسانی و غیرانسانی در بروز حوادث

بررسی فراوانی حوادث منجر به جرح و عوامل موثر بر آن

تاثیر آموزش بر ارتقای سلامت روان کارکنان

فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران

مهارت های ارتباطی پرستار- بیمار

بررسی سطح سلامت عمومی کارکنان بیمارستان

بررسی کیفیت زندگی کاری پرستاران

بررسی آسیب پذیری سالمندان در حوادث و بلایای طبیعی

اپیدمیولوژی سوانح و حوادث در سالمندان

اختلالات شناختی و رفتاری در سالمندان

شناسایی نیازهای سالمندان بستری در بیمارستان

هزینه های بستری سالمندان در بیمارستان

شیوع عفونت های بیمارستانی در سالمندان بستری

ارزیابی مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستان

بررسی تاثیر ساختار و تجهیزات پزشکی بر نحوه عملکرد خدمات درمانی

تاثیر پرونده الکترونیک سلامت بر رضایت مندی و سطح کیفیت درمان

مقایسه روشهای آموزش به فراگیر در خصوص نحوه استفاده از تجهیزات

آگاهی پرسنل درمانی در مورد نحوه استفاده از تجهیزات پزشکی

عوامل موثر بر مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها

تاثیر طرح تحول سلامت بر میزان تجویز و یا مصرف دارو

بررسی عوارض و واکنش های ناخواسته دارویی

تاثیر طب مکمل بر شاخص های بهبود بیمار

خوددرمانی گیاهی بیماران مزمن ( با تاکید بر بیماری های تنفسی)