کمیته عوارض درمان برگزار شد.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/24
جلسه تیم مدیریت اجرایی برگزار شد.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/23
بررسی فرآیند و تعرفه گذاری پسماندهای پزشکی
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/21
بازگشت سلامتی به چشم نوجوانی اسفراینی
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/21