کودک اسفراینی از مرگ نجات یافت
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/18
کلاس درون بخشی آشنایی با تجهیزات بخش ccu برگزار شد.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/18
کمیته ترویج زایمان طبیعی برگزار شد.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/18
قابل توجه پژوهشگران محترم بیمارستان
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/13