صفحه اصلی > بخش ها > بخش درمانی > بخش اتاق عمل 

مسئول فنی بخش: دکتر فائزه یزدانی (متخصص بیهوشی)

سرپرستار بخش : آقای  علی اکبری

کاردان اتاق عمل

تلفن تماس: 37226001 الی 6 داخلی : 266

مستقیم: 37239994

اهداف بخش:

دستیابی به اهداف سازمانی در راستاری اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار، کارکنان و فرگیران

ارتقاء سلامت گیرندگان خدمت و جامعه

رضایتمندی گیرنده خدمت

ارتقاء کیفیت ارائه خدمات

توانمند سازی منابع انسانی

تمرکز بر شاخصهای درمانی و تلاش در جهت ارتقاء شاخصها

تامین و ایجاد شرایط مناسب و استاندارد در زمان بروز فوریتها