صفحه اصلی > بخش ها > بخش درمانی > بخش اورژانس 

مسئول فنی بخش: دکتر فرزانه نواری (متخصص طب اورژانس)

سرپرستار بخش :آقای  امیرمحمد دهقان

کارشناس پرستاری

تلفن تماس: 37226001 الی 6 و داخلی : 281

متخصص طب اورژانس: 2 نفر

پزشکان عمومی :8 نفر

پرستاران: 30 نفر