صفحه اصلی > بخش ها > بخش اداری > فناوری اطلاعات 

 

کارشناس مسئولHIS  بیمارستان

 مهندس مرتضی آقایی

کارشناسی سخت افزار

تلفن محل کار :37226001 الی 6  داخلی :268

شرح وظایف:

  • مسئول نگهداری ارتباط نرم افزار HIS
  • مسئول توسعه نرم افزارجهت ارتباط با شرکت  HIS  جهت پشتیبانی و رفع خطای آن
  • مسئول مدیریت نرم افزار HIS  در بیمارستان
  • مسئول تهیه بک آپ و پایش عملکرد نرم افزار