صفحه اصلی > دفتر بهبود کیفیت > معرفی مسئول 

مسئول واحد بهبود کیفیت

سرکارخانم افروز وثوق نژاد

کارشناس پرستاری

 

شرح وظایف:

 • تدوین برنامه استراتژیک باهمکاري مدیران میانی
 • همکاري با واحدها در نوشتن برنامه عملیاتی
 • تدوین برنامه بهبودکیفیت فراگیر بیمارستان
 • تدوین گزارش سالیانه از نیازهاي آموزشی کارکنان
 • طراحی وپایش و اجراي برنامه بهبودکیفیت وایمنی بیماربا مشارکت مدیران
 • تدوین واجراي خط مشی هاي دستیابی به حقوق گیرندگان خدمت
 • برقراري تعامل مناسب ورعایت سلسله مراتب اداري
 • دریافت فرمهاي محصولات نامنطبق از واحدها و بررسی آنها
 • نوشتن عدم انطباق دردفاترمخصوص وفرم هاي مربوطه
 • توزیع عدم انطباق هاو پیگیري نتایج آن
 • توزیع فرمهاي داده هاي شاخص هابه بخش ها وپیگیري نتایج انها
 • تجزیه وتحلیل فرمهاي طرح ارتقاءکیفیت خدمات سرپایی و ارسال آن به کمیته رهبري
 • تجزیه وتحلیل فرمهاي طرح تکریم ارباب رجوع وارسال نتایج ان به کمیته رهبري
 • تجزیه وتحلیل فرمهاي رضایت شخصی بیماران وارسال نتایج ان به کمیته رهبري