برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/11/29
برگزاری کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/11/27
مشکلات و کمبودهای دارویی بخش ها بررسی شد.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/11/24