نام و نام خانوادگی : دکترناهید شمسا

سمت :ریاست بیمارستان

تحصیلات :متخصص زنان و زایمان

 تلفن محل کار : 37231691