برگزاری کلاس آموزشی کتواسیدوز دیابتی (DKA)
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/7/23
کمیته تجهیزات پزشکی در بیمارستان برگزار شد.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/7/23
کمیته حفاظت فنی بهداشت کاردر بیمارستان برگزار شد.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/7/23