پرستاران نمونه اسفراینی تجلیل شدند
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/10/25
اهدای گل به پرستاران شیفت شب
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/10/23
کمیته بحران و بلایا برگزار شد.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/10/23