برگزاری کمیته تعیین تکلیف بیماران در بیمارستان
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/12/22
تجهیز اتاق بازی کودک در بخش اطفال بیمارستان
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/12/22
مسئولین بخش ها و پرسنل بیمارستان تجلیل شدند.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/12/21