برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/2/30
کمیته بهداشت محیط برگزار شد.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/2/30
کمیته مدیریت بحران برگزار شد.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/2/30